คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เรืออากาศโทสุเมธ ทองมอญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทัตดนัย ทองมาลัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวันดี วิไลลักษณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประชุม พวงยาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์การชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย เจริญนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ สุดสระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดวินัย อุตฺตโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์การศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา บุญนรา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิลวงษ์ ปินะสา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0898989807/021021060
อีเมล์ : tww1860@hotmail.com