คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เรืออากาศโทสุเมธ ทองมอญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดวินัย อุตฺตโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์การศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายประชุม พวงยาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์การชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา บุญนรา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส ฤกษ์ดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ สุดสระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมาลี อินทรสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุทธิลักษณ์ แข่งขัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิลวงษ์ ปินะสา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0898989807/021021060
อีเมล์ : tww1860@hotmail.com