กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจตุรงค์ ทองวัตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1