กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจตุรงค์ ทองวัตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1