ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ วันที่  10  พฤศจิกายน  2560
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1 26 15 41
อนุบาลปีที่ 2 21 19 40
รวมระดับก่อนประถม 47 34 81
       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 13 10 23
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 19 11 30
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 21 17 38
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 16 15 31
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 18 15 33
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 23 12 35
รวมระดับประถมศึกษา 110 80 190
       
รวมทั้งสิ้น 157 114 271