ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ วันที่  10  ธันวาคม  2563
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1 12 10 22
อนุบาลปีที่ 2 15 21 36
อนุบาลปีที่ 3 20 18 38
รวมระดับก่อนประถม 47 49 96
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 11 16 27
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 22 11 33
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 16 23 39
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 10 12 22
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 21 11 32
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 19 15 34
รวมระดับประถมศึกษา 99 88 187
       
รวมทั้งสิ้น 146 137 283