ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล 1

15

5

20

1

อนุบาล 2

13

15

28

1

อนุบาล 3

15

20

35

1

รวม อนุบาล

43

40

83

3

ป.1

13

15

28

1

ป.2

12

15

27

1

ป.3

21

11

32

1

ป.4

17

23

40

1

ป.5

8

12

20

1

ป.6

19

10

29

1

รวมประถม

90

86

176

6

รวมทั้งหมด

133

126

259

9

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564