ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน ปีการศึกษา 2565

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล 1

9

8

17

1

อนุบาล 2

22

11

33

1

อนุบาล 3

12

18

30

1

รวม อนุบาล

43

37

80

3

ป.1

15

20

35

1

ป.2

14

13

27

1

ป.3

12

14

26

1

ป.4

21

10

31

1

ป.5

15

21

36

1

ป.6

8

11

19

1

รวมประถม

85

89

174

6

รวมทั้งหมด

128

126

254

9

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565