คณะผู้บริหาร

นายถวิลวงษ์ ปินะสา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วกอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวทิพย์อาภา เชื้อพรมมา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายบรรชา จันทบาล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุทธิลักษณ์ แข่งขัน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล