ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ส.ค. 65 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565
โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
11 ส.ค. 65 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
04 ส.ค. 65 ทัศนศึกษาเที่ยวชมนิทรรศการ “ภูษณพาส ราชวัลลภ”
พิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
27 ก.ค. 65 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
27 ก.ค. 65 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
12 ก.ค. 65 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
วัดเวฬุวัน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
23 มิ.ย. 65 พิธีไหว้ครู
ชุดนักเรียน
16 มิ.ย. 65 ถึง 17 มิ.ย. 65 ค่ายเยาวชน คนคุณธรรม
ชุดขาว โรงเรียนวัดเวฬุวัน
02 มิ.ย. 65 กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
24 มี.ค. 64 ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
18 มี.ค. 64 ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT ป.1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
13 มี.ค. 64 สอบ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเปรมประชากร/ชุดนักเรียน สทศ
11 ก.ย. 63 กิจกรรม"ส่งเสริมประเพณีตีกลองยาว"
หอประชุมไผ่ทอง / ชุดนักเรียน
02 ก.ย. 63 กิจกรรม "กำจัดเหา"
หอประชุมโต๊ะทอง / ชุดพละ
28 ส.ค. 63 กิจกรรม "ส่งเสริมทันตอนามัย"
หอประชุมโต๊ะทอง / ชุดนักเรียน
21 ส.ค. 63 กิจกรรม "ภาวะทุพโภชนาการ" และ "ส่งเสริมสุขภาพด้วยฮูล่าฮูป"
หอประชุมโต๊ะทอง / ชุดพละ
19 ส.ค. 63 กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
หอประชุมโต๊ะทอง / ชุดพละ
12 ส.ค. 63 ถึง 15 ส.ค. 63 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดกีฬา
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2563
หอประชุมโต๊ะทอง / ชุดนักเรียน
04 ส.ค. 63 เวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
หอประชุมโต๊ะทอง / ชุดสุภาพ
04 ส.ค. 63 รร.บ้านกล้วย จ.เพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน
หอประชุมไผ่เงิน / ชุดสุภาพ
24 ก.ค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
หอประชุมโต๊ะทอง / ชุดนักเรียน
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / เครื่องแบบนักเรียน
30 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 1/2563
หอประชุมโต๊ะทอง / ชุดสุภาพสวมหน้ากากอนามัย
29 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อนุบาล1-3 ปีการศึกษา 1/2563
หอประชุมโต๊ะทอง / ชุดสุภาพสวมหน้ากากอนามัย
04 มี.ค. 63 ประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.3 NT
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน
12 ก.พ. 63 ประเมินความสามารถการอ่าน ป.1 RT
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน
01 ก.พ. 63 สอบ O-Net ป.6
โรงเรียนวัดเปรมประชากร / ชุดนักเรียน
22 ม.ค. 63 ถึง 24 ม.ค. 63 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2562
12 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563