ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 มี.ค. 64 ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
18 มี.ค. 64 ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT ป.1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
13 มี.ค. 64 สอบ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเปรมประชากร/ชุดนักเรียน สทศ
11 ก.ย. 63 กิจกรรม"ส่งเสริมประเพณีตีกลองยาว"
หอประชุมไผ่ทอง / ชุดนักเรียน
02 ก.ย. 63 กิจกรรม "กำจัดเหา"
หอประชุมโต๊ะทอง / ชุดพละ
28 ส.ค. 63 กิจกรรม "ส่งเสริมทันตอนามัย"
หอประชุมโต๊ะทอง / ชุดนักเรียน
21 ส.ค. 63 กิจกรรม "ภาวะทุพโภชนาการ" และ "ส่งเสริมสุขภาพด้วยฮูล่าฮูป"
หอประชุมโต๊ะทอง / ชุดพละ
19 ส.ค. 63 กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
หอประชุมโต๊ะทอง / ชุดพละ
12 ส.ค. 63 ถึง 15 ส.ค. 63 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดกีฬา
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2563
หอประชุมโต๊ะทอง / ชุดนักเรียน
04 ส.ค. 63 เวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
หอประชุมโต๊ะทอง / ชุดสุภาพ
04 ส.ค. 63 รร.บ้านกล้วย จ.เพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน
หอประชุมไผ่เงิน / ชุดสุภาพ
24 ก.ค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
หอประชุมโต๊ะทอง / ชุดนักเรียน
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / เครื่องแบบนักเรียน
30 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 1/2563
หอประชุมโต๊ะทอง / ชุดสุภาพสวมหน้ากากอนามัย
29 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อนุบาล1-3 ปีการศึกษา 1/2563
หอประชุมโต๊ะทอง / ชุดสุภาพสวมหน้ากากอนามัย
04 มี.ค. 63 ประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.3 NT
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน
12 ก.พ. 63 ประเมินความสามารถการอ่าน ป.1 RT
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน
01 ก.พ. 63 สอบ O-Net ป.6
โรงเรียนวัดเปรมประชากร / ชุดนักเรียน
22 ม.ค. 63 ถึง 24 ม.ค. 63 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2562
12 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
25 ธ.ค. 62 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
20 ธ.ค. 62 การแข่งขันกีฬาภายใน "เวฬุวันเกมส์" ประจำปี 2562
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
14 ธ.ค. 62 English Camp
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดพละ
03 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562
เวลา 09.00 น. นักเรียนอนุบาล 1 - 3
เวลา 13.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดสุภาพ
01 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2562
เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2562
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน
26 ก.ค. 62 กิจกรรม "วันภาษาไทย ประจำปี 2562"
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดผ้าไทย
19 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
12 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2562
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดสุภาพ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
29 มี.ค. 62 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
28 มี.ค. 62 รายงานผลการเรียน ป.1-5
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
28 ธ.ค. 61 กิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562"
26 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61 การแข่งขันกีฬาภายใน "เวฬุวันเกมส์" ประจำปี 2561
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดกีฬาสี
16 ส.ค. 61 เปิดบ้านวิชาการกลุ่มเครือข่าย 3
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
10 ส.ค. 61 การจัดงาน "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561"
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดสุภาพ ผ้าไทย โรงเรียนวัดเวฬุวัน
08 ส.ค. 61 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ "ศูนย์วิทยาศาสตร์"
ศูนย์วิทยาศาสตร์ / ชุดพละ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
05 ส.ค. 61 กิจกรรม "จิตอาสาและสืบสานประเพณีไทย"
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  ร่วมกับ โรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดกิจกรรม "จิตอาสาและสืบสานประเพณีไทย" ให้กับนักศึกษา จำนวน 70 คน และนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน  จำนวน  50  คน 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดพละ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
28 มิ.ย. 61 พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดลูกเสือเนตรนารี
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
13 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับอนุบาล          เวลา 09.00-12.00 น.
ระดับประถมศึกษา   เวลา  13.00-16.00 น.
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดสุภาพ โรงเรียนวัดเวฬุวัน