หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  เปิดทำการสอน  2 ระดับ  คือ  

ระดับก่อนประถมศึกษา
         จัดประสบการณ์เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
เน้นการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาระดับประถมศึกษา
          จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center) และสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ โดยเน้นเป็นวิชาหลัก เช่นเดียวกับวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จัดกระบวนการเรียนการสอน และวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และความต้องการของชุมชน
เน้นการดูแลเอาใจใส่รายบุคคล