กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวทิพย์อาภา เชื้อพรมมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชยานนท์ กอกจำเริญ
ครูอัตราจ้าง