กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวทิพย์อาภา เชื้อพรมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายชยานนท์ กอกจำเริญ
ครูอัตราจ้าง