กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุทธิลักษณ์ แข่งขัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์