กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุทธิลักษณ์ แข่งขัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมณีนุช พูลเกษม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2