กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุทธิลักษณ์ แข่งขัน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วกอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวมณีนุช พูลเกษม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2