กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรุจิรา ศรีทะวงค์
ครูผู้ช่วย

นายภัทรกิติ์ สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง