กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรุจิรา ศรีทะวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสมพร พวงเจริญพร
ครู อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1