ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 004
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 330,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อบจ 2549
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 3,800,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อบจ 2559
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 8,190,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมโต๊ะทอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 2,000,000
เพิ่มเติม..