ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ 004
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 330,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 3,800,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2559
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 8,190,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมโต๊ะทอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 2,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่นั่ง/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 390,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.605/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 490,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบสร้างเอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียนอนุบาล (แบบสร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 200,000 (ธนาคารออมสิ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้ว (แบบสร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หลังคาทางเดินเข้าโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562
งบประมาณ : บริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2564
งบประมาณ : 494,600
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานเทิดทูนสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 256-
งบประมาณ : 60,000 (บริจาค)
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการวิชางานอาชีพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 100,000 (งบบริจาค)
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องครัว และโรงอาหารนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : งบบริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดพานาโซนิก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2563
งบประมาณ : 400,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หลังคาทางเดินหน้าอาคาร 004
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 70,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานเอนกประสงค์(อนุบาล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562-2563
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2563
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายสัญญาณจราจร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562
งบประมาณ : 60,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 2559
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2563
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ซุ้มถ่ายภาพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2564
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..