ครูและบุคลากร

นายถวิลวงษ์ ปินะสา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางหทัยวัลย์ บุญประสงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางณัฐณิชา ทิพกรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นายบรรชา จันทบาล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวทิพย์อาภา เชื้อพรมมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุทธิลักษณ์ แข่งขัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วกอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายจตุรงค์ ทองวัตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวรุจิรา ศรีทะวงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเวทวิภา จูจวบโชค
ครูผู้ช่วย

นางธนพร อรุณรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวพัชริดา อักษรพรมราช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุดธิมา ทองบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมจิต ยุทธรรม
ครูอัตราจ้าง(งบวิกฤต)
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นายชยานนท์ กอกจำเริญ
ครูอัตราจ้าง(งบ อบจ.ปทุมธานี)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสมพร พวงเจริญพร
ครูอัตราจ้าง(งบ อบต.บางพูด)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายภัทรกิติ์ สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง(งบอุดหนุน)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางศรีนวล พักผ่อน
แม่ครัว