ครูและบุคลากร

นายถวิลวงษ์ ปินะสา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางหทัยวัลย์ บุญประสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นายบรรชา จันทบาล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวทิพย์อาภา เชื้อพรมมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุทธิลักษณ์ แข่งขัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางณัฐณิชา ทิพกรรณ์
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วกอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายจตุรงค์ ทองวัตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวรุจิรา ศรีทะวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางธนพร อรุณรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวพัชริดา อักษรพรมราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสุดธิมา ทองบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกรรณภิรมภ์ มันตระเวณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสมพร พวงเจริญพร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายชยานนท์ กอกจำเริญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวมณีนุช พูลเกษม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววรรณรัตน์ ทองชมพูนุช
เจ้าหน้าที่ธุรการ