ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายลำยง รักสุข
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย.2479
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจารณ์ ดิษฐ์ขำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเล็ก จะโนภาษ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2491
ชื่อ-นามสกุล : นายภักษ์ โรจประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : - 2502
ชื่อ-นามสกุล : นายคง สายจบก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502----
ชื่อ-นามสกุล : นายชะุม้อย คุ้มครอง
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2504---
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง ภูมิจันทร์
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง ภูมิจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508----
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญยัง ยุวเวช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2512-2520
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520-2521
ชื่อ-นามสกุล : นายลออ สุขสมนิตย์
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายยิ่งศักดิ์ พวงกุหลาบ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลวย สุรวัฒนบูรณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพล เพ็ชรจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ แก้วสด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538-2556
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี อัมระปาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พ.ย.2556-12 ม.ค.2558
ชื่อ-นามสกุล : นายไวพจน์ แก้วนามไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ม.ค.2558 - 30 ต.ค.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิลวงษ์ ปินะสา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย.2559 - ปัจจุบัน