ปฐมวัย

นางหทัยวัลย์ บุญประสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางธนพร อรุณรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวกรรณภิรมภ์ มันตระเวณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสุกัญญา โต๊ะทอง
พี่เลี้ยงเด็ก