กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชริดา อักษรพรมราช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายบรรชา จันทบาล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1