กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชริดา อักษรพรมราช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายบรรชา จันทบาล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1