กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชริดา อักษรพรมราช
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายบรรชา จันทบาล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1