ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "เข้าค่ายธรรมะ" ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  จัดโครงการ "เข้าค่ายธรรมะ" ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ในวันที่  25 กันยายน 2562   ณ ห้องประชุมไผ่ทอง โรงเรียนวัดเวฬุวัน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักความคุมตนเอง รู้จัก ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีงาม มุ่งประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม รู้หน้าที่ตนเองนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2562,13:05   อ่าน 177 ครั้ง