ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2562"
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดเวฬุวันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมี  นายถวิลวงษ์  ปินะสา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน  อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี 2562  และจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ให้มีจิตสำนึก  รู้จักระวัง  หลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุข  กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดบริเวณชุมชนบางพูด
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2562,14:37   อ่าน 34 ครั้ง