กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

     
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2542 พ.ศ.2545
     
     
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2562 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
     
     
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ พรบ.ระเบียบบริหารราชการ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พ.ศ.2553 พ.ศ.2562  
     
     
พรบ.ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พรบ.ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)
พรบ.ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2551 พ.ศ.2553 พ.ศ.2562
     
     
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
พ.ศ.2546    
     
     
สรุปสาระสำคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 กฎกระทรวง (ฉบับที่่ 2) พ.ศ. 2541
พ.ศ.2540 ออกตามความ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ออกตามความ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
  พ.ศ.2540 พ.ศ.2540
     
     
กฎกระทรวง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ. 2541 กฎกระทรวง (ฉบับที่่ 4) พ.ศ. 2541 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ออกตามความ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ออกตามความ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2562
พ.ศ.2540 พ.ศ.2540