กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางธนพร อรุณรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชยานนท์ กอกจำเริญ
ครูอัตราจ้าง