กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วกอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสมพร พวงเจริญพร
ครู อัตราจ้าง