กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางณัฐณิชา ทิพกรรณ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชยานนท์ กอกจำเริญ
ครูอัตราจ้าง